TÜRK AKUSTİK DERNEĞİ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

TR

EN

Dernek Tüzüğü

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Derneğin Adı
MADDE 1

Derneğin adı TÜRK AKUSTİK DERNEĞİ’dir.

Derneğin Merkezi
MADDE 2

Derneğin İdare Merkezi İstanbul’dadır.

DERNEĞİN AMACI VE İLİŞKİN FAALİYETLERİ
Derneğin Amacı

MADDE 3
Derneğin amaçları:

Bir Bilim dalı olan akustiğin;
Fiziksel Akustik
Fizyolojik ve Psikolojik Akustik
Konuşma Komünikasyonu Haberleşme Akustiği
Bioakustik
Ultrasonik ve Moleküler Akustik
Sualtı Akustiği
Aeroakustik ve Atmosferik akustik
Gürültü Kaynakları ve Gürültü Denetimi
Müziksel Akustik
Şok Dalgaları ve Vibrasyon
Mimari Akustik
Elektroakustik
Akustik Ölçümler ve Ölçme Araçları
gibi çeşitli konularına eğilmiş bulunan araştırmacılar arasında iletişimi sağlayarak bilimsel çalışmaların etkinliğini artırmak,

Yukarıda belirtilmiş konularda çeşitli bilimsel çalışmalar yapmak, dokümantasyon ve enformasyon sağlamak, ulusal ve uluslararası seminer, sergi, kongre v.b. toplantılar düzenleme ve uygun faaliyetleri yürütmek,
Yurt dışında bu amaçla kurulmuş çeşitli akustik dernekleri, akustik enstitüleri ve araştırma merkezleri ile ilgili mercilerden izin almak kaydıyla mevzuat gereklerine uygun ilişkiler kurarak iletişim ve işbirliğini sağlamak,
Yukarda belirtilen konularda yurt içinde endüstriyel çalışma yapanlara yardımcı olmak,
Yukarıda belirtilen konulara ve genel kurulun alacağı kararlara uygun faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla iktisadi işletme kurmaktır.

Derneğe İlişkin Çalışma Konuları ve Biçimleri

MADDE 4
Dernek amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar;

Amacına uygun çalışmaları yapabilmek için gerekli malları edinmek, personeli sağlamak,
Üyeler arasındaki sürekli iletişimi kurmak için duyuru, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,
Konularla ilgilenenler arasındaki bilgi alışverişini ve sosyal dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek amacı ile bilimsel toplantılar, konferanslar, seminerler ve çeşitli geziler düzenlemek, sergiler açmak,
Yukarda belirtilen konularda eğitim ve öğretime yardımcı olmak amacı ile kurslar açmak,
Yurt içinden gelebilecek araştırma isteklerini karşılamak, kendi yapmak veya belirli kuruluşlarda yaptırmak,
Yurt içinde kurulmuş benzer dernekler ve kuruluşlar ile, dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik işbirliğinde bulunmak,
Konular ile ilgili bilgi birikimini sağlamak, derlemek, depolamak ve yayınlamak,
Gerekirse resmi kuruluşlar ile, temasa geçerek konular ile ilgili standartların yapımında yardımcı olmak, ilgili yasa, yönetmelik ve şartnamelere öneriler getirmek.
İlgi alanına giren konularda kamuoyuna doğru bilgileri aktararak, bu konuda bilinçlenmeyi sağlamak.
Kendi konusundaki çevre kirliliği, yani gürültü konusunda savaşımda bulunmak.
MADDE 5
Dernek kurucularının adı ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgahları ve uyrukları ekli listede verilmiştir.

ÜYE OLMA, ÇIKMA VE ÇIKARILMA
Üyelik
MADDE 6
Derneğin üç tür üyesi vardır. Bunlar asli üye, fahri üye ve kurumsal üye olarak adlandırılır. Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz.

Asil Üye
MADDE 7
Örneğine uygun olarak doldurdukları giriş bildirgeleri ile derneğin amaçlarını benimsediğini belirten konular ile ilgili olan ve belirlenecek ödentiyi yükümlenen, medeni hakları kullanma ehliyetini haiz, 18 yaşını bitirmiş, ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere, beş yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmayan ve yüz kızartıcı suçlardan (yahut bu kanunla kurulması yasaklanan dernekleri kurmak veya idare etmek suçlarından birinden) kesin olarak hüküm giymemiş ve iki üye tarafından tavsiye edilmiş olan kişiler, yönetim kurulu kararı ile asil üye olabilirler: Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları en geç otuz gün içinde karara bağlar.
Asil üyeler dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerinde eşit haklara sahiptir.

Fahri Üye
MADDE 8
Derneğe maddi, manevi yardımda bulunan, Genel Kurul kararı ile bu ad altında üyeliğe alınan kişilerdir.

Üyelikten Çıkma
MADDE 9
Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Ölüm, üyelikten ayrılma istemini yazılı olarak bildirmek ya da yasal nedenlerle derneklere üye olmak hakkını kaybetmek hallerinde üyelik kendiliğinden düşer.

Üyelikten Çıkarılma
MADDE 10
Derneğin tüzüğüne ve amaçlarına aykırı tutumları ve durumları görülen üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Ayrıca, ödentilerini düzenli olarak ödemeyenler Yönetim Kurulunca uyarılır ve borcun ödenmesi için belirli bir süre beklenir. Buna karşın ödentileri ödemeyen üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Bu karara karşı Genel Kurula itirazda bulunulabilir. Genel Kurul kararları kesindir.
Çıkma ve Çıkarılmanın sonuçları
MADDE 11
Dernekten çıkan veya çıkarılan üyenin, içinde bulunulan yıla ait ödenti borcunu ödemesi zorunludur. Çıkan ve çıkarılan üye, derneğin malları üzerinde hiç bir hak ileri süremez.

DERNEĞİN ORGANLARININ TANIMI, GÖREV VE YETKİLERİ
Derneğin Organları
MADDE 12
Derneğin Organları
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetleme Kurulu’dur.

Zorunlu Olmayan Organlar
MADDE 13
Yönetim Kurulu ile görev sorumluluğunu paylaşan organlar, yan kuruluşlar ve görevler oluşturulabilir.
Bunların; ad, nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları, Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel Kuruldan geçirilen bir yönetmelikle belirlenir.

GENEL KURUL
Kuruluş Şekli
MADDE 14
Genel Kurul derneğin en yüksek organıdır. Her üye derneğin Genel Kurul üyesidir.
Genel Kurul, dernek üyelerinin, dernek etkinliklerini, programını, bütçesini ve konularını kararlaştırmak üzere toplanmasıdır.

Olağan ve Olağanüstü Toplantılar
MADDE 15
Genel Kurul her yıl Ocak ayında olağan olarak toplanır.
Olağan Genel Kurul toplantılarında, Genel Kurul toplantı başında ilan edilen gündemi tartışarak gerekli gördüğü değişiklikleri yapar ve toplantı Genel Kurul’ca onaylanan gündeme göre yapılır.
Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, yalnız önceden ilan edilen gündem maddeleri karara bağlanır.

Çağrı Usulü
MADDE 16
Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağırılır. Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır ve keyfiyet mahalli amirine yazı ile bildirilir.
Genel Kurul toplantısının birden fazla geri bırakılması caiz değildir. Denetleme Kurulu’nun isteği ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılmalıdır. Aksi durumda, Denetleme Kurulu ya da toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, mahalli sulh hukuk hakimi, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Toplantının Yeri
MADDE 17
Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Toplantı Yeter Sayısı
MADDE 18
Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü
MADDE 19
Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahalli mülkiye amirine bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır.
Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasını imza ederek toplantı yerine girerler.
18. Madde de belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının tehirini gerektirmez. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır ve oyunu bizzat kullanır. Vekaleten oy kullanılamaz.
Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.
Açılıştan sonra, toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir.
Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar.
Seçimler gizli oyla yapılır. Genel Kurulda bulunanların oy çokluğu ile seçimlerin açık oy ile yapılmasına da karar verilebilir.
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler saklanmak üzere Yönetim Kuruluna verilir.

Toplantıda Görüşülecek Hususlar
MADDE 20
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
MADDE 21
Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp, karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçimi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibrası,
ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabulü,
d) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
e) Derneğin federasyona katılması ve ayrılması,
f) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılması,
g) Derneğin feshi,
h) Mevzuata ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin ifası
ı) Derneğin yıllık üyelik aidatlarının belirlenmesi

MADDE 22
Dernek üyeleri kendilerini veya karı ve kocalarını yahut usul ve füruu ile dernek arasındaki bir işe veya davaya dair alınması gereken kararlarda oy kullanamazlar.

YÖNETİM KURULU
Oluşumu

MADDE 23
Derneğin yürütme organıdır. Her iki yılda bir, üyeleri arasından Genel Kurulca seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.

Görevleri
MADDE 24
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b) Dernek şubelerinin açılmasına karar ve şube kurucularına yetki vermek,
c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
ç) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak yetkiler kullanmak.

Görev Bölümü
MADDE 25
Yönetim Kurulu kendi arasından bir Başkan seçer. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan yardımcısını, sekreterini ve saymanını seçilenler arasından belirtir. Başkan yardımcılığı ve sekreterlik görevleri aynı Yönetim Kurulu üyesinde birleşebilir.

Toplanma Çoğunluğu
MADDE 26
Yönetim Kurulu ayda bir kez dernek merkezinde önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır.
Yönetim Kurulu toplantısı Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır oluşu ile başlar. Gündemi Genel Yazman hazırlar. üyelerden ikisinin isteği ile gündeme yeni madde eklenebilir.
Başkan gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.
Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, başkanın oyu çoğunluk sağlamış sayılır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya, ya da yılda toplam yedi toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu üyeliğinden çıkartılır.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması
MADDE 27
Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde, Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU
Oluşumu
MADDE 28
Derneğin denetleme organıdır. Her yıl üyeler arasından Genel Kurulca açık oyla seçilen 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur.

Görevleri
MADDE 29
Belli olmayan zamanlarda Yönetim Kurulunun işlemlerini, defterlerini, hesaplarını ve faaliyetlerini denetler. Yönetim Kuruluna, acil durumları, eleştirileri bir rapor halinde bildirir, gerekirse olağanüstü Genel Kurul toplantısı isteminde bulunur. Normal bir çalışma devresi geçmişse, Genel Kurula yıllık denetim sonuçlarını bir rapor halinde sunar.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
MADDE 30
Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden yedi gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme kurulları asıl ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, meslekleri ve adresleri dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkiye amirine bildirilir.

ŞUBELER
MADDE 31
Şube açılması ve şube kapatılması Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.

YILLIK AİDAT
MADDE 32
Derneğin yıllık aidatlarını Genel Kurul belirler.

DİĞER GELİRLER
MADDE 33
Derneğin diğer gelir kaynakları
a) Üye giriş aidatı
b) Üyelik aidatı
c) Derneğin amacına uygun olarak yapacağı faaliyetlerden doğan gelirler,
d) Mevzuata uygun olarak yurtiçi ve yurt dışından yapılacak bağış ve yardımlardır.

DEFTERLER, KAYITLAR VE ALINDI BELGELERİ
MADDE 34
Dernekte aşağıdaki noterden tastikli defterler tutulur.
a) Üye kayıt defteri:
Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidat taahhütleri bu deftere yazılır.
b) Karar defteri:
Yönetim Kurulunun kararları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı üyelerin imzası ile tasdik olunur.
c) Gelen ve giden evrak defteri:
Gelen ve gönderilen evrak tarih ve sayısıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
ç) Gelir ve gider defteri:
Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
d) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri:
Yapılacak çalışmaların bir yılının gelir ve gider tahminleri, geçen yılın bütçesinin kesin gelir ve gideri ve her mali yılı sonunda derneğin alacakları, borçları ve varlığı usulüne göre bu deftere yazılır.
e) Demirbaş defteri:
Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
f) Alındı belgesi kayıt defteri:
Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alınır ve giderler ise ancak sarf belgeleri ile yapılabilir. Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin resmi olanları kullanılır. Resmi olanı hemen sağlanamıyorsa, en büyük mülkiye amirine onaylatarak özel baskılı alındı belgesi kullanılabilir. Bu özel belgeler, resmi belgeler sağlandığında bunlarla değiştirilir. Alındı belgesinde bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış ve ödenti toplayacak kişileri dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu miktar mülkiye amirine tescil ettirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
MADDE 35
Derneğin iç denetimi, yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesiyle ilişkin olarak belirlenmiş organların yan kuruluşların ve görevlilerin görevlerinin yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eşyürütümü, bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planını ve bütçe ile uygulamaya konulan programının en iyi bir biçimde gerçekleşmesi ve ayrıca dernek gelirlerinin toplanmasında ve giderlerinin yapılmasında uygulanacak biçim ve yollar üzerine kurallar konulması, etkenlik özellikleri, sosyal yardımlar ve benzerleri gibi ilişkin konularda uzman elemanlar raporlarına dayanılarak objektif ölçüler ve değerler getirilmesi, bunların uygulanması ve gerekli görülen tüm konuların çözümü için Genel Kurul kararından geçmek suretiyle yönetmelikler ve önergeler yayınlamak biçimi ile sağlanır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 36
Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve makul bir süre önce değişiklik önerileri yazılı biçimde üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir.
Tüzük değişikliği için karar, toplantıda bulunan üyelerin 2/3’ünün olumlu oyu ile alınır.

DERNEĞİN FESHİ
MADDE 37
Derneğin feshi mevzuat hükümlerine göre yapılır. Dernek feshedildiği takdirde derneğin mal ve paraları Genel Kurulca alınan kararla eğitim, öğretim veya araştırma yapan bir, ya da birden çok bilim kuruluşuna verilir.

KURUCU ÜYE LİSTESİ

Ziyaettin SÜDER – İTÜ Öğr. Üyesi
YÜcel DURUSOY – İTÜ Öğr.Üyesi
Temel BELEK – İTÜ Öğr. Üyesi
Selma KURRA – İTÜ Öğr. Üyesi
Haluk KARADOĞAN – İTÜ Öğr. Üyesi
Sevtap YILMAZ – İTÜ Öğr. Üyesi
Nurgün TAMER – İTÜ
Evin DOĞUKAN – Akustik Uzmanı
Tuncer TOPRAK – İTÜ Öğr. Üyesi
Müjgan ŞEREFHANOĞLU – YTÜ Öğr. Üyesi
Zerhan KARABİBER – YTÜ Öğr. Üyesi